MAGNÓLIA

Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

Postup pri prijatí do zariadenia

 
Predložiť kompletne vyplnenú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,
ktorej súčasťou musia byť prílohy:
potvrdenie o príjme (výška dôchodku, iný príjem)
doklad o majetkových pomeroch – čestné prehlásenie
súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
doklad o pozbavení spôsobilosti na právne úkony (ak bol žiadateľ zbavený)
 
Žiadosť vlastnoručne podpísať
 
Keď je žiadosť kompletná,
bude zaevidovaná a v prípade voľného miesta bude žiadateľ vyzvaný k nástupu do zariadenia. Ak v zariadení nebude voľné miesto a žiadateľ trvá na umiestnení, zaradí sa do Evidencie čakateľov.
Všetky informácie spojené s činnosťou zariadenia, s prijímaním aj pobytom v zariadení, s podávaním návrhov, podnetov a žiadostí, je možné získať na adrese zariadenia v úradných hodinách, t.j. pondelok až piatok od 07,00 do 15,00 hod. alebo na telefónnych číslach uvedených v kontaktoch.
Predpisy, pokyny a inštrukcie, podľa ktorých zariadenie koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k zariadeniu, sú upravené zriaďovacou listinou, platným všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja (VZN NSK č. 1/2014 o platení úhrad za poskytované sociálne služby a platieb za iné činnosti v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v platnom znení), Domácim poriadkom, Organizačným poriadkom a ostatnými internými smernicami zariadenia.