O nás

Základné informácie o našom zariadení a jej histórii


O nás - základné informácie

MAGNÓLIA - Zariadenie sociálnych služieb v Hurbanove je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom. Predmetom našej činnosti je poskytovanie sociálnych služieb fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 

Sme kombinované zariadenie, ktoré poskytuje sociálnu službu podľa:
§ 35 – zariadenie pre seniorov - kapacita 30 miest
§ 38 – domov sociálnych služieb - kapacita 30 miest
§ 39 – špecializované zariadenie - kapacita 120 miest

Našim cieľom je zabezpečiť dôstojnú jeseň života starším občanom a občanom odkázaným na pomoc inej osoby. 
Personál je na vysokej úrovni po stránke odbornej, ale predovšetkým ľudskej. Dôraz kladieme na citlivý a láskavý prístup k prijímateľom sociálnych služieb.

Podmienkou prijatia do nášho zariadenia je odkázanosť na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb, alebo v špecializovanom zariadení. Úhrada za poskytovanie sociálnych služieb závisí od konkrétneho prípadu, ale hlavne od druhu podávanej stravy, typu izby a od druhu poskytnutých obslužných a ďalších činností. Úhrada je v súlade s vydaným všeobecným záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja.


Naše zariadenie

Budova zariadenia je situovaná na okraji mesta Hurbanovo. Tvorí ju dvojposchodová budova s prístavbami, lôžková časť, dielne, kotolňa, práčovňa, jedáleň, garáže a iné prevádzkové miestnosti. Obytná časť pozostáva z:

  • 3 - jednoposteľových,
  • zo 63 - dvojposteľových
  • a zo 17 - trojposteľových izieb.

Na prvom a druhom poschodí sa nachádzajú izby pre mobilných prijímateľov sociálnych služieb, administratíva, spoločenské miestnosti, sesterské izby a spoločné sociálne zariadenia. Na prízemí je jedáleň a vstupná hala s recepciou, kuchyňa, oddelenie pre čiastočne imobilných prijímateľov, oddelenie pre imobilných prijímateľov a spoločné sociálne zariadenia. Všetky vstupy do budovy sú vybavené bezbariérovými vstupmi.

Prijímatelia sociálnych služieb v našom zariadení môžu využívať rehabilitačné oddelenie vytvorené v pivničných priestoroch prístavby, v ktorých sú umiestnené masážne lehátka a iné rehabilitačné pomôcky.

Vzhľadom ku klientele nášho zariadenia, ktorú tvoria aj osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym a telesným postihnutím, sme na druhom poschodí zriadili miestnosť Snoezelen. Je to terapeutická metóda, ktorá v príjemnom a upravenom prostredí, pomocou zvukových a svetelných efektov, vôní a hudby napomáha k zlepšeniu schopností, relaxácie a uvoľnenia, komunikácie, k zníženiu agresívneho správania klienta. V našom zariadení je Snoezelen vybavená ako biela miestnosť so svetlami, svetelnými vláknami, vodnými valcami, obrazovým projektorom a zvukovými reflektormi. Snoezelen využívame v rámci individuálnej alebo skupinovej terapie.

Okrem spoločenských miestností slúžiacich na príjemné posedenia a kultúrne vystúpenia, je vytvorená modlitebná miestnosť, ktorú môžu využívať rôzne cirkvi, podľa požiadaviek jednotlivých prijímateľov sociálnych služieb.

Pre aktívnych prijímateľov organizujeme časté prechádzky na čerstvom vzduchu , alebo drobné brigádnické činnosti pri úprave okolia nášho zariadenia.História zariadenia

V rokoch 1969 až 1971 sa realizovali projektové práce zariadenia, v ďalších rokoch 1971 až 1976 prebiehala výstavba a v januári 1977 ho vtedajší zriaďovateľ Okresný národný výbor v Komárne odovzdal do užívania. V rokoch 1985 až 1987 boli vypracované projektové práce k prístavbe zariadenia, výstavba začala v roku 1988 a v roku 1993 bola odovzdaná do užívania prístavba. Týmto sa kapacita zariadenia zvýšila zo 130 na 180 miest.

Na poste zriaďovateľa sa za tie roky vystriedali:

1. Okresný národný výbor v Komárne

2. Okresný ústav sociálnych služieb v Hurbanove – od 01.01.1981

3. Okresný úrad v Komárne – od 01.01.1991

4. Krajský úrad v Nitre – od 01.09.1996

5. Nitriansky samosprávny kraj v Nitre – od 01.07.2002

Zriaďovacia listina


Ponuka práce

"MAGNÓLIA", Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

Športová 322/11, 947 01 Hurbanovo
Telefón: 035-760 2582, 035-760 3200
IČO: 003 52 314
DIČ: 202 102 94 72

Pre kontakt s príbuznými:

I. a II. poschodie (vedúca): 0915 314 695
Oddelenie III.A (vedúca): 0915 314 725
Oddelenie III.B: (vedúca): 0915 314 662
Hlavná sestra: 0917 349 094

© Magnólia - Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo | Kontakt