Obec Vrbová nad Váhom

MAGNÓLIA

Zariadenie sociálnych služieb Magnólia v Hurbanove je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom. Sociálne služby poskytujeme od roku 1977. Prioritou je ľudský, ústretový a trpezlivý prístup ku klientom, rodinným príslušníkom a ostatným partnerom.

Logo Vrbová nad Váhom

Archív aktualít

Aktuality


Plán uvoľňovania

Publikované: | Kategória:

Plán uvoľňovania opatrení v ,,MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo v súvislosti s ochorením COVID-19

Realizácia plánu je priamo závislá od vývoja epidemiologickej situácie, od jednotlivých rozhodnutí krízového štábu, hlavného hygienika SR a od priebehu realizácie predchádzajúcej fáze.

I. FÁZA od 03.06.2020 Na základe uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID -19, ,,MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo sprístupnilo návštevy od 05.06.2020 nasledovne:

  1. Výlučne vo vonkajších priestoroch zariadenia konkrétne v 1 zastrešenom altánku a na 3 vyhradených miestach priamo v areáli zariadenia počas celého týždňa v čase od 9.00 – 11.00 hod. a od 13.00 - 15.00 hod na vopred (min24/hod.) dohodnutý deň a čas. Odporúčaný čas návštev vo vonkajších priestoroch je max. do 60 min. Návštevy bude možné realizovať len v prípade priaznivého počasia.

  2. V ojedinelých prípadoch, keď klient vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav nemôže prísť a ani byť privezený na vyhradené miesto (keď je trvale pripútaný k lôžku alebo je v paliatívnej starostlivosti) návšteva sa mu umožní aj v obytnej jednotke, a to iba v odpoludňajších hodinách v čase medzi 14,00 – 16,00 hod., avšak iba v trvaní max. 30 minút s dodržaním bezpečnostných opatrení (vlastné rúško a rukavice, jednorazový plášť a návleky na obuv budú zabezpečené zo strany zariadenia).

  3. Návštevné hodiny končia o 16,00 hod., kedy všetky návštevy opustia areál zariadenia.

  4. Klient môže mať naraz na návšteve iba dvoch návštevníkov vo veku nad 15 rokov. Počas návštevy nie povolené konzumovať jedlá a nápoje.

  5. Rodinní príslušníci majú povinnosť každú návštevu vopred dohodnúť na tel. čísle 035/ 760 25 82 (recepcia zariadenia).

  6. Pri príchode do zariadenia je potrebné sa ohlásiť na recepcii zvončekom na hlavnej bráne zariadenia, následne bude ohlásený službukonajúci personál, ktorý pri vstupe usmerní návštevníka a odmeria telesnú teplotu bezdotykovým teplomerom. Návštevník zároveň vyplní dotazník obsahujúci aj čestné prehlásenie súvisiace s anamnézou pre COVID – 19. V prípade podozrenia z ochorenia, napríklad pri nameranej zvýšenej telesnej teplote návštevy, táto u klienta nebude povolená.

  7. Návšteva sa zapíše do knihy návštev ( osobitne každá osoba aj v prípade rodinných príslušníkov a pri svoje meno sa poznačí hodnota nameranej telesnej teploty.

  8. Neodporúča sa prinášať klientom potraviny s krátkou dobou trvanlivosti ( mliečne výrobky, domáca varená strava, zákusky a pod.), je možné priniesť nevyhnutné ošatenie, hygienické potreby, balené nealkoholické nápoje, jednotlivo balené trvanlivé potraviny (napr. konzervy, kompóty, piškóty, keksy, sladkosti v primeranom množstve). Upozorňujeme, že prinesené veci je potrebné označiť menom prijímateľa sociálnej služby a pri príchode ponechať na recepcii zariadenia a po vydezinfikovaní (germicídnym žiaričom ) budú uložené na izbu príslušného prijímateľa sociálnej služby. ,,MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo povoľuje vykonávanie externých služieb starostlivosti o telo ( pedikér, kaderník, holič) za podmienok dodržiavania preventívnych opatrení. Používanie osobných ochranných prostriedkov, (dezinfekcia, rúško).

II. Fáza: od 08.06.2020 "MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo pokračuje v organizovaných návštevách na základe dohody s príbuznými klientov vo vonkajších priestoroch, v ojedinelých prípadoch umožňuje návštevy na izbách klientov, keď klient vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže prísť a ani byť privezený na vyhradené miesto ,,MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo umožňuje prechodu klienta z celoročnej pobytovej formy ZSS podmieneného odkázanosťou do iného ZSS s celoročnou pobytovou formou (s odkázanosťou)

III. Fáza: od 15.06.2020 ,,MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo umožňuje prijímanie všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby ,,MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo pokračuje v organizovaných návštevách na základe dohody s príbuznými klientov vo vonkajších priestoroch, v ojedinelých prípadoch umožňuje návštevy na izbách klientov, keď klient vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže prísť a ani byť privezený na vyhradené miesto ,,MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo povoľuje organizovanie spoločných aktivít v malom počte účastníkov, vrátane bohoslužieb a športových aktivít bez fyzického kontaktu. Pri akciách je nutné dodržiavať preventívne opatrenia. ,,MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo sa realizujú prechádzky mimo zariadenia v maximálnom počte 5 klientov a v sprievode zamestnancov ZSS výlučne v exteriéry. Pri návrate klientov do zariadenia sa im zmeria telesná teplota a je zabezpečená dezinfekcia pri vstupe do budovy.

IV. FÁZA: od 01.07.2020 ,,MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo obnovuje prevádzku s príslušnými zmenami v doteraz platných legislatívnych obmedzeniach s prípravou na možnú II. vlnu ,,MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo umožňuje klientom absolvovať krátkodobé opustenie priestorov zariadenia, kde je potrebné používať OOP, pri návrate klientov do zariadenia je potrebné meranie teploty a zabezpečenie dezinfekcie rúk pri vstupe. ,,MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo umožňuje klientom opustenie zariadenia do domáceho prostredia. Po návrate klienta do zariadenia bude odmeraná telesná teplota, dezinfekcia rúk a bude potrebné vyplniť čestné prehlásenie, že sa zdržiaval v domácom prostredí. ,,MAGNÓLIA“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo obnovuje dodávateľské práce a ostatné revízie.

V. Opatrenia v zmene uvoľňovania

  1. Uzavretie sociálnych služieb alebo zmena režimových opatrení v prípade výskytu ochorenia COVID-19 v poskytovaných sociálnych službách. ,,MAGNÓLIA, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo v takomto prípade bezodkladne zašle hlásenie o mimoriadnej situácii na MPSVR SR – a hlási podozrenie z ochorenia/nákazy miestne príslušnému RÚVZ . Ďalej postupuje podľa pokynov miestne príslušného RÚVZ a MPSVR SR.
  2. Ostatné opatrenia v zmene uvoľňovania. Opatrenia sú vyhlasované príslušným orgánom (napr. hlavný hygienik SR, Krízový štáb, Vláda SR, RÚVZ) a realizuje ich dotknutý subjekt a jeho zriaďovateľ ak je ním obec / mesto alebo VÚC. Opatrenia riadi MPSVR SR prostredníctvom svojich usmernení a v prípade potreby ďalšími nástrojmi v rámci platnej legislatívy. Opatrenia a usmernenia budú záväzné pre všetky dotknuté subjekty.

Ing. Alžbeta Groheová riaditeľka "MAGNÓLIA“, ZSS Hurbanovo

MAGNÓLIA - Zariadenie sociálnych služieb

Športová 11, 947 01 Hurbanovo
Telefón: 035-760 2582, 035-760 3200
IČO: 003 52 314
DIČ: 202 102 94 72

Pre kontakt s príbuznými:

I. a II. poschodie (vedúca): 0915 314 695
Oddelenie III.A (vedúca): 0915 314 725
Oddelenie III.B: (vedúca): 0915 314 662
Hlavná sestra: 0917 349 094

© Magnólia - Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo | Kontakt