MAGNÓLIA

Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

Štandardy kvality poskytovania sociálnych služieb

Podmienky kvality sociálnej služby:
 
Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách určuje v § 104 a v prílohe 2 hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby.
 
Nový zákon č. 485/2013 o sociálnych službách v prílohe 2 dopĺňa, upravuje a bližšie popisuje podmienky kvality stanovené zákonom č. 448/2008.
 
Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby sú nástrojom na hodnotenie a zároveň zlepšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Sú cestou na zle pšenie toho, čo v sociálnych službách dobre nefunguje.
 
Kvalitné sociálne služby sú také, ktoré umožnia prijímateľom sociálnych služieb žiť kvalitný život a byť spokojní. Konkrétne ide o to, aby prijímatelia boli tí, ktorí rozhodujú o tom, čo potrebujú a ľudia, ktorí s nimi pracujú im pomáhali hľadať cestu, ako to naplniť.

Podmienky kvality sa hodnotia v 4 oblastiach:

I. oblasť - dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd
Kritéria:
 
Základné ľudské práva a slobody
 
Sociálny status prijímateľa sociálnej služby
 
Vzťahy, rodina a komunita
II. oblasť - procedurálne podmienky
Kritéria:
 
Vymedzenie účelu a obsahu poskytovania sociálnej služby a prístupu k prijímateľovi sociálnej služby.
 
Určenie postupov a podmienok poskytovania sociálnej služby a aj jej rozsahu a formy
 
Určenie postupu pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 
Určenie postupov a pravidiel na dosiahnutie účelu a odborného zamerania pri poskytovaní sociálnej služby prostredníctvom metód, techník a postupov sociálnej práce a zásad poskytovania sociálnej služby
 
Určenie postupov a pravidiel na vypracovanie, realizovanie a hodnotenie individuálneho plánu prijímateľa sociálnej služby alebo určenie postupov a pravidiel práce s prijímateľom sociálnej služby
 
Určenie postupov a pravidiel prevencie krízových situácií. Určenie postupov a pravidiel pri používaní prostriedkov netelesného obmedzenia a telesného obmedzenia
 
Poskytovanie informácií záujemcom o sociálnu službu a prijímate ľom sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme, podľa ich individuálnych plánov
 
Podpora a pomoc prijímateľovi sociálnej služby pri sprostredkovaní a využívaní inej verejnej služby podľa jeho potrieb a schopnosti a cieľov
 
Určenie postupov a pravidiel na zisťovanie spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb so všetkými zložkami poskytovanej sociálnej služby a využívanie zistených skutočností pri zvyšovaní kvality poskytovanej sociálnej služby a určenie spôsobu podávania sťažnosti súvisiacej s poskytovaním sociálnej služby
 
Hodnotenie poskytovateľa sociálnej služby, či je spôsob poskytovania sociálnej služby v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby a v súlade s cieľmi poskytovanej služby
III. oblasť - personálne podmienky
Kritéria:
 
Vypracovanie štruktúry a počtu pracovných miest, kvalifikačných predpokladov na ich plnenie v súlade s § 84 s určením štruktúry, povinnosti a kompetencií jednotlivých zamestnancov, počet zamestnancov je primeraný počtu prijímateľov sociálnych služieb a ich potrebám
 
Určenie postupov, pravidiel a podmienok na prijímanie zamestnancov, zaškoľovanie zamestnancov, ktoré je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 
Určenie postupov, pravidiel a podmienok na rozvoj ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a na hodnotenie zamestnancov, ktoré zahŕňajú ypracovanie osobných cieľov, úloh a potrebu ďalšieho vzdelávania a spôsob ich naplnenia
 
Systém supervízie u poskytovateľa sociálnej služby
IV. oblasť - prevádzkové podmienky
Kritéria:
 
Zabezpečenie prevádzkových podmienok zodpovedajúce kapacite, druhu poskytovanej sociálnej služby a potrebám prijímateľov sociálnych služieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 
Určenie postupu a spôsobu spracúvania a poskytovania informácií o poskytnutej sociálnej službe, ktoré sú dostupné prijímateľovi sociálnej služby, jeho rodine, komunite a verejnosti v prijateľnej a zrozumiteľnej forme
 
Hodnotenie vypracovania výročnej správy v súlade s týmto zákonom alebo hodnotenie záverečného účtu
 
Určenie pravidiel prijímania darov

Viacúrovňový systém hodnotenia podmienok kvality:

Oblasti sú dôležité rámce poskytovania sociálnych služieb. Jednotlivé oblasti sú rozdelené do viacerých kritérií, ktoré tieto rámce bližšie špecifikujú. Pre každé kritérium je stanovený štandard, ktorý pomenúva znaky kvality v danom k ritériu a oblasti poskytovanej sociálnej služby. V indikátoroch sú v troch kvalitatívnych a kvantitatívnych úrovniach popísané parametre, ktoré sa budú pri hodnotení kvality posudzovať.