MAGNÓLIA

Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo

O nás

MAGNÓLIA - Zariadenie sociálnych služieb v Hurbanove je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom. Predmetom našej činnosti je poskytovanie sociálnych služieb fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Sme kombinované zariadenie, ktoré poskytuje sociálnu službu podľa:
§ 35 – zariadenie pre seniorov - kapacita 30 miest
§ 38 – domov sociálnych služieb - kapacita 30 miest
§ 39 – špecializované zariadenie - kapacita 120 miest
Našim cieľom je zabezpečiť dôstojnú jeseň života starším občanom a občanom odkázaným na pomoc inej osoby. Personál je na vysokej úrovni po stránke odbornej, ale predovšetkým ľudskej. Dôraz kladieme na citlivý a láskavý prístup k prijímateľom sociálnych služieb.
Podmienkou prijatia do nášho zariadenia je odkázanosť na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb, alebo v špecializovanom zariadení. Úhrada za poskytovanie sociálnych služieb závisí od konkrétneho prípadu, ale hlavne od druhu podávanej stravy, typu izby a od druhu poskytnutých obslužných a ďalších činností. Úhrada je v súlade s vydaným všeobecným záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja.